Количка

0 артикула

Акордеонни категории

Формуляри за отказ от договор и рекламации

Ако искате да се откажете от договора за покупка на стока или да направите рекламация, моля запознайте се с условията и сроковете описани долу.

За да заявите отказ от договора или да направите рекламация,  изтеглете съответната форма и я изпратете на имейл enart.bg@abv.bg или използвайте нашата онлайн форма за рекламация: http://n-art.bg/form/2/reklamatsii.html
При попълване на информацията, моля въведете артикулният номер (код) на продукта, както и номера на вашата поръчка.

Формуляр за отказ от стока.docx


Формуляр за рекламация.docx


Право на отказ от договор без посочване на причина в срок от 14 дни

На основание чл. 50 ЗЗП Потребител, който е и потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на стоката има право без да дължи обезщетение или неустойка на търговеца и без да посочва мотиви, да се откаже от договора и върне получената стока при условия посочени по-надолу.


Условия за заявяване на отказ от договор

-Стоката се приема за връщане само, ако не е била разопакована, и оригиналната й опаковка е запазена
-Стоката се приема за връщане в същия вид, в който е получена и няма нанесени щети


Заявяване на отказ от договора без посочване на причина в срок от 14 дни

Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на 14- дневния срок, като може да използва стандартния формуляр за отказ приложена на тази страница и да го изпрати на имейл enart.bg@abv.bg, електронния формуляр наhttp://n-art.bg/form/2/reklamatsii.html или да уведоми Доставвчика по телефон.


Последствия от отказ от договора

-Сумата, която Потребителят е заплатил се връща по банковата сметка, от която е платена или по друг удобен начин за Потребителя в срок от 14 дни, след направен оглед на стоката и приемането й от страна на търговеца

-Всички разходи по връщането на стоката се поемат от Потребителя. До обратното предаване на стоката от потребителя на търговеца, рискът от случайното погиване или повреждане се носи от Потребителя.ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИИ


Рекламацията е изявление от страна на Потребителя, че стоката не съответства с договора за продажба.


Първоначален преглед за видими дефекти и транспортни щети при приемане на стоката


Всяка пратка пусната със спедитор от Търговеца има застраховка, която покрива транспортни щети и осигурява връщане на платената сума за сметка на куриерската фирма. Целостта на пратките трябва да бъде проверена пред куриер, за да бъде валидна защитата.


Съгласно чл. 194 от ЗЗД,  Потребителят е длъжен незабавно след получаване на стоката да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, външни видими повреди по целостта на опаковката, установени при доставка, липса на някой от придружаващите я аксесоари, незабавно да отвори опаковката и да огледа стоката за евентуални дефекти. При наличие на такива, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на транспортната фирма. В протокола трябва задължително да се опишат явните недостатъци.


Ако Потребителят не направи рекламация на момента на предаване на стоката или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или дефекти, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
 

Гаранции и условия за подаване на рекламация

Всички стоки предлагани от Търговеца са покрити само от Законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба , в синхрон с чл 47 ал1 т 12 от ЗЗП.


В случай, че стоките предмет на доставка не съответстват на заявените Потребителя има право има право да упражни правото си на рекламация в рамките на срока за законова гаранция от 2 години, но не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието с договореното.


Права Потребителя и Търговеца

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

Потребителят може да поиска:

1) Възстановяване на заплатената сума

Потребителят не може да претендира за възстановяване на сума и разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително или в случаите, в които търговецът се е съгласил да замени или да ремонтира за своя сметка стоката в едномесечен срок от предявяване на рекламацията.


2) Замяна на стоката с нова

3) Отбив от платената цена

Отбив от цената може да се поиска при незначително несъответствие на стоката. Такова ще бъде налице, когато не се засягат функциите на стоката, свързани с обикновената ѝ употреба.

4) Безплатен ремонт

Привеждането на стоката в съответствие с договора трябва да се извърши в срок до три месеца от предявяване на рекламацията от Потребителя пред търговеца. След изтичане на срока Потребителя има право да развали договора и да иска възстановяване на заплатената сума или намаляване на цената


Потребителят не дължи никакви допълнителни суми при упражняването на правото си на рекламация.


Търговецът може да откаже избрания начин за рекламация и обезщетяване на Потребителя ако той е невъзможен или е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Изключения за подаване на рекламации и загуба на гаранция


Гаранция не се прилага в случаите когато:

-Продуктът е повреден поради неподходящи или неправилни манипулации

-Продуктът е повреден от природни условия

-Продуктът е повреден от нормалното износване
-В случай на нарушаване на физическата цялост на продукта
-При опит за ремонт или отстраняване на несъответствие от неоторизиран сервиз
-Щети причинени от: влага, наводнение, пожар, срутване и природни бедствия.
-В случай на загуба на документите за покупкаКаква информация и документи се прилагат 


При подаване на рекламация, потребителят трябва да посочи нейния предмет, предпочитания начин за удовлетворяването ѝ и размера на претендираната сума, както и адрес за контакт.

При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:


-Касова бележка или фактура;

-Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

-Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.